Läsarbrev: Svar till Victor

För en tid sedan fick jag brev från en läsare, vilket jag tyckte var väldigt trevligt. Brevet var från Victor som är 17 år och gillar min blogg. Han hade lite olika frågeställningar som han ville ha mina synpunkter på, och jag tänkte att jag svarar på dem i ett blogginlägg.

Bevara Svensk kultur och traditioner: Högtidliggöra viktiga dagar, sponsra ett svenskt kulturprogram, ingen kulturmarxism. Bevara monarkin och andra gamla instutioner. Jag är övertygad att en stark nationalkultur håller oss samman, oavsett kön, religion eller etnicitet, något jag har fått inspiration av befolkningen i USA.

Jag vet inte vad kulturmarxism innebär. Jag är för republik och vill avskaffa kungahuset. Jag tror att en gemensam kultur är mycket viktig. Det är viktigt att värna de svenska traditionerna. Viktigast tror jag dock är att vi enas kring vissa värderingar som ska gälla i Sverige, precis som i USA. 

Stärk Sveriges ekonomiska ställning: Sätt upp tullar för utländska varor samt ge stöd till svenska företag. Jag vill att företagen ska ha industrier i Sverige som på gamla dagar. Då minskar arbetslösheten och välfärden stärks.

Jag är emot tullar och för frihandel. Jag vill ha liberalisering på svensk arbetsmarknad och mer konkurrens. Det tillsammans med låga skatter är vad som bygger ett starkt samhälle.

Stärk Sverige och Nordens unikhet: Norden är inte Europa. Det ska bildas en nordisk samarbetsunion på alla områden, vi ska ut ur EU och NATO. Vi har inget gemensamt med tyskar eller fransmän, det ha dock danskar, finnar, norrmän, islänningar och svenskar.

Jag vill att Sverige ska gå med i NATO och jag vill att vi ska vara medlemmar i EU. Jag vill dock att EU ska vara mycket smalare än vad det är idag. Det stämmer att vi har en stark gemenskap i norden, jag föredrar dock EU före en nordisk union. 

Skapa ordning i samhället: Jag vill ha en stark skola, polis och militär.

Amen! Men parallellt med en stark polis måste det finnas starka granskningsmekanismer. Svensk polis idag är närmast korrumperad i sin kåranda.

Bevara svenska modellen: Jag vill se en balans i samhället. Mellan näringsliv, stat, arbete och invånare. Alla ska ha en trygghet. Dock ska vi inte uppmuntra till klasskamp, då alla är unika.

Jag vill inte bevara den svenska modellen. Jag tycker att facken har alldeles för stor makt över lönesättning och möjligheter att lamslå samhället med stora strejker. Vad som ska komma istället vet jag dock inte.
Jag vill minska bidragssystemen och skatterna och öka friheten i samhället.

Sverige ska bry sig om världen: Sverige ska delta aktivt i globala frågor. Sverige ska ställa upp när mänskiga och demokratiska värden hotas, även i områden där svenska intressen inte hotas. Varje slag är vårt slag, vi sitter inte utanför.

Jag håller med. Därför tycker jag det är viktigt att vi går med i NATO och är med i EU, trots alla dess brister. Vi borde också verka för att FN nedmonteras och istället stötta tanken på ett Demokratiernas förbund.

Stort tack till Victor för ditt mail och hoppas du har fått svar på dina frågor. Om någon annan undrar något, bara hör av er!

Islamismen ökar i Hjällbo

Gun Holmertz, vänsterpartist och verksamhetsansvarig för Caritas Frivilligcentraler i Hjällbo-Bergsjön skriver på GP debatt: Islamismen får allt större fäste i Hjällbo

Mottagandet i Göteborg är så pass bristfälligt förberett att en stor del av de nyanlända somalierna riskerar att gå direkt in i famnen på islamistiskt aktiva landsmän. Jag grundar dessa farhågor på erfarenheter av mitt dagliga arbete som verksamhetsansvarig vid Caritas Frivilligcentral i Hjällbo/Angered.  

Vi stödjer personer vilka söker asyl eller har fått permanent uppehållstillstånd (PUT) i Sverige, men som på grund av bristande språkkunskaper hamnat utanför SFI:s (Svenska för invandrare) språkprogram. Många har fortfarande efter tio till 15 år i Sverige ett ytterst begränsat ordförråd. Oftast gäller det kvinnor, som efter sin ankomst fött många barn och som stannat hemma och inte skaffat sig språkets grundläggande verktyg för integration. De säger själva många gånger att de är enklare att leva på försörjningsstöd än att aktivt söka arbete, då de anser att skillnaden räknat i inkomst är försumbar. 

Holmertz skriver också om oviljan att kännas vid problemen från politiker:

Flatheten är ett mycket illavarslande tecken för hur de somaliska män och kvinnor som rör sig alltmer mot en religiös slutenhet, ska kunna anpassa sig här. 

Det är också ytterst oroande för de somalier som nu i stor skala anländer till vårt land, eftersom detta blir ett alternativ till integration. Den somaliska galjonsfiguren för den muslimska kvinnans frigörelse, Aayan Hirsi Ali, har sammanfattat sina landsmän dilemma i väst: Ingen av oss hade varit samhällsmedborgare i modern mening förut. Vi hade aldrig känt något deltagande i och lojalitet mot en stat. Vi fortsatte att vara lojala endast emot klanen.  

Lojalitet mot en klan eller en religiös grupp istället för mot samhället är ett destruktivt koncept för integration, vilket utvecklingen i Hjällbo visar på. Därför måste svenska myndigheter, organisationer och företag sluta att stoppa huvudet i sanden. Det är oacceptabelt att skattepengar, eller vilka medel som helst, tillåts att gå till någon form av sluten, religiös extremism.

Holmertz vittnesmål är skrämmande. Och gissningsvis är inte Hjällbo det enda stället i landet som drabbas av radikalisering.

De människor som kommer från Somalia är i många fall inte läs- och skrivkunniga. De kommer från ett land utan fungerande institutioner. De är religiösa och tillhör en religion som också är ett politiskt system.

De kommer till Sverige. Här bjuds de försörjning, men saknar reella möjligheter att komma in på arbetsmarknaden. De hamnar i utanförskap tillsammans med många landsmän. Var vänder de sig rimligtvis då? Jo, till religionen.

Så här har det rimligtvis varit för många somalier, men nu kommer också stora mängder under kort tid. Vilket självklart ökar risken för utanförskap och radikalisering. 

Vem är det som kör den här skutan egentligen?

Nödrop från Katrineholm

Merit Wager bloggar om ett brännhett radioinslag: Ullenhag lyssnar men hör inte.

Så här skriver Merit:

I Sveriges Radio, Studio Ett – Ersättning till kommuner för anhöriginvandrare från Somalia – den 15 juni:

Med nästintill förtvivlan uttrycker kommunstyrelsens ordförande i Katrineholm, Göran Dahlström, S, sin djupa frustration över situationen vad gäller den väntade stora strömmen (ca 400, varav 300 barn) av somaliska anhöriga till de 800 somalier som redan finns i Katrineholm.

Han framför sin starka oro, han förklarar att det inte finns bostäder, att somalierna som utgör ca 14 procent av Katrineholms befolkning redan står för 50 procent av socialtjänstens kostnader för bidrag, att tre friskolor snart öppnas där de svenska föräldrarna kommer att placera sina barn medan 300 nyanlända, ofta analfabetiska somaliska barn kommer att bli en mycket resurskrävande och svår grupp i den kommunala skolan, som man inte riktigt vet hur man ska klara.

Och givetvis påpekar kommunstyrelsens ordförande också att det inte finns några jobb och att somalierna inte ens går att få ut i jobb på väldigt många år, att det handlar om den svåraste gruppen att integrera i det svenska samhället.

Efter hennes personliga reflektion kommer lite citat ur programmet. Göran Dahlström för segregering:

Katrineholm kommer att bli delat och skiktat. Vi kommer att få en rasism som ökar och vi måste ta den här frågan på allvar. De seriösa partierna måste ta upp den här frågan på bordet. […]

För den här frågan – migrationen, integrationen – har vi inte under några som helst omständigheter på massor av år, kanske aldrig, klarat av på något bra sätt!

Gunnar Sandelin får kommentera om han tycker vi har en bra diskussion kring integration:

Nej, det tycker jag inte. Sverige står för en ökning som vi inte kan hantera. Tittar man på Migrationsverkets prognos så kommer vi att ta emot 174.500 ansökningar från asylsökande och anhöriga under två år nu […]

Ett samhälle som tar emot människor som man inte kan integrera, för Sverige är verkligen inte bäst i klassen på integration, ett sådant samhälle riskerar att segregeras väldigt hårt, enklaviseras, få motsättningar mellan olika typer av människor och det blir etniska konflikter som inte är önskvärda.

Erik Ullenhag menar att man inte får beskriva somalierna som svårintegrerade. Göran Dahlström säger emot, eftersom somalierna de facto är svårintegrerade.

Många av somalierna är inte läs- och skrivkunniga. Sandelin pekar på situationen i Hjällbo ,där Sandelin menar att många somalier har radikaliserats och hamnat i islamism.

Dahlström pekar också på att många av invandrarna inte har lyckat styrka sina identiteter på ett riktigt sätt, på grund av migrationsverkets bristande rutiner. Vi vet inte vilka som kommer till Sverige, och om de verkligen har familjeband.

Inslaget i studio ett är mycket gripande. Sällan har Sveriges verklighetsfrånvända integrationspolitik illustrerats på ett mer direkt sätt.

Intressant i sammanhanget är Magasinet Neos intervju med Ilmar Reepalu. Göran Dahlströms situation och problematik är liknande, och båda är socialdemokrater. Tobias Billström kommenterade och visade att många av problemen faktiskt berodde på den socialdemokratiska politiken.

Men det är upp till alliansen att visa detta i fallet Katrineholm. Det gör inte Ullenhag, han bara öser på med floskler.

Bra svar till Norberg & Dilsa

Andreas Johansson Heinö: Invandringen som liberalt dilemma

För den som likt åtminstone Norberg, vill rasera välfärdsstaten och förespråkar en radikal sänkning av skatter och bidrag, är ”fria gränser” visserligen en ideologiskt renlärig ståndpunkt (däremot borde den förstås vara obekväm för den som har minsta realpolitisk insikt: det kommer aldrig att uppstå ett politiskt utrymme i Sverige för att helt öppna gränserna varför det borde vara viktigare att sträva efter att öka legitimiteten för en relativt öppen invandring snarare än att posera med moraliskt oantastliga ungdomsförbundsåsikter från 1990-talet).

Men för oss andra, socialdemokrater som vill behålla välfärdsstaten som den är eller borgerliga som, mig själv inkluderad, vill ha mer begränsade reformer, kräver invandringsfrågan större eftertanke. Hur hitta den optimala balansen mellan relativt öppna gränser och en relativt generös välfärdsstat? Få politiska frågor äger en sådan sprängkraft som den som gäller förändringen av ett samhälles grundläggande institutioner, för att kunna ta emot nya invånare.

Likaså är integrationsfrågorna enkla för den som enbart svarar ”individen” på alla frågor som ställs. Dilsa Demirbag-Sten har skrivit oräkneliga artiklar på temat att det är dumt att kollektivisera. Gott så, det tycker de flesta i Sverige. Vi hör till de länder i Europa som särbehandlar våra medborgare allra minst. Men räcker det? Är det verkligen möjligt att skapa jämlikhet i ett mångkulturellt samhälle om man helt bortser från gruppgemenskapernas dynamik och kulturella och etniska faktorers betydelse för de liv som människor lever? 

Och Tino Sanadaji: Till Empirismens försvar 

Han frågar vidare: 

“Är ”etniska svenskar” immuna mot antisemitism?” 

Är Norberg och D-S immuna mot logik? Att andelen med antisemitiska åsikter är högre bland muslimer (enligt svenska staten drygt 10 ggr högre) betyder inte att den är noll bland svenskar, vilket Neudling givetvis heller aldrig påstått. Överrepresentationen 1:10 räcker gott för att invandring från muslimska länder ska ha lett till en dramatisk ökning av antisemitismen i Malmö. Detta problem med ökad rasism är det dock enligt Norberg inte legitimt att prata om. […]

Liberalism består inte bara av sentimentala ideal, en viktig (kanske den viktigaste) komponent är upplysningstidens ideal om Förnuft, om rationalitet och fri analys som grunden för beslutstagande. Det är allt tydligare att det finns en spänning mellan dessa ideal och den utopiska tanken på fri invandring.

Man får kritisera invandring som god borgerlig

Tobias Holdstock skrev en relevant fråga idag på twitter:

Får man som liberal vara mot helt öppna gränser, eller är det också skäl för uteslutning? Mkt konstig debatt om sådant ej får diskuteras.

Holdstock har dock fel, som jag har förstått Dilsa och Johan Norberg så får man till och med kritisera problem med invandring, om man samtidigt påpekar att man är positiv till invandring. Dessutom gällde DN Debatt-attacken borgerliga, inte liberala.

Den svenska invandringspolitiken är idag en arbetslöshetsinvandring. Från Affärsvärlden:

Arbetsförmedlingens nya prognos visar att sysselsättningen ökar med sammanlagt 20.000 personer under 2012-2013. Samtidigt förblir arbetslösheten i stort sett oförändrad. […] 

Anledningen till att andelen arbetslösa ökar är att ökningen av arbetskraften är större än jobbtillväxten.

Gunnar Sandelin skriver idag på Newsmill: Kraftigt ökad invandring till Sverige. Sandelin skriver också något mycket viktigt om invandring:

Övergången från ett tämligen homogent till ett mångkulturellt samhälle är den största förändringen av Sverige under vår tid. 

Visst är det så. Och det är faktiskt så, att man som god borgerlig får vara kritisk till denna mycket stora förändring av Sveriges karaktär. Det är OK att vilja ha det så, men det är också OK att vilja ha en mindre invandring.

Jag tycker vi borde debattera detta mer, att invandringen faktiskt innebär en radikal förändring av det svenska samhället. Och jag tänker mig att många goda borgerliga faktiskt är kritiska till detta.  Och även om någon borgerlig skulle förespråka något så otänkbart som minskad invandring kan jag inte se den minsta anledning till rynkade pannor och hyttande fingrar på DN debatt.

Jag är stolt över att vi har en generös arbetskraftsinvandring. Men att vi har en omfattande invandring som går direkt till bidragsberoende och utanförskap, det är problematiskt. Och att vi har ett migrationsverk som mer eller mindre verkar ha slutat att fungera, det är jag mycket kritisk till.

Jag kan tänka mig en radikal förändring av samhället, men jag vill gärna att man får debattera för- och nackdelar utan att meningsfränder backstabbar en på DN debatt. Kritik kan jag mycket gärna tänka mig, men det som Norberg och Demirbag-Sten ägnar sig åt är cherry-picking gränsande till personangrepp.

Påståendet att man som borgerlig debattör jämt och ständigt måste påpeka att man är för invandring tycker jag faktiskt är riktigt larvigt. Jag visste att Dilsa Demirbag-Sten driver sitt eget jihad mot de som problematiserar invandring på annat sätt än henne. Men att Johan Norberg hoppar i samma galna tunna, det var verkligen en tråkig överraskning.

Jag ser dagens DN debatt och hysteriskt retweetande till stöd som ett uttryck för knoppar som brister. Vi får faktiskt debattera integration idag. För det ska vi vara tacksamma till Per Gudmundson, Johan Lundberg och Paulina Neuding.

Norberg & Dilsa: Borgerligheten generaliserar om invandring

Idag på DN Debatt skriver Johan Norberg och Dilsa Demirbag-Sten om borgerligheten och invandring: Sluta generalisera om invandrarna

Skuld bärs inte kollektivt. Inom borgerligheten har det blivit vanligt att fokusera på invandringen som ett problem i sig. Det är en hållning som rimmar illa med liberala kärnvärden.

Jag håller med författarna att invandringen har börjat problematiseras av borgerligheten, men jag håller inte med om resten av artikeln.

Johan Lundberg har upprepade gånger ställt sig bakom fri invandring, och gissningsvis står även Neuding och Gudmundson för en generös invandringspolitik.

Att man problematiserar ett område som inte varit problematiserat kan jag knappast se som något negativt. Sverige har en internationellt sett mycket hög invandringspolitik, då borde debatten också kunna vara stark.

Personligen anser jag att invandring är mycket bra, men att vår svenska invandringspolitik har stora brister. Jag tycker vi ska ha en omfattande invandring baserat på arbetskraftsinvandring, men idag är det uppenbart att många som kommer hit inte hamnar i arbete. Man måste kunna påpeka det utan att i varje andetag förklara att man vill ha en stor invandring.

Debattörerna kängar också på Paulina Neuding för Muhammedbebis-uttalandet. Den frågan är grundligt genomdebatterad och jag tycker det är oseriöst av meningsfränder att plocka ut ett sådant enskilt uttalande.

Anser Norberg och Demirbag-Sten att Malmös problem med antisemitism inte beror på islam går det bra att debattera om det. Att skuldbelägga personer som anser motsatsen utan att lägga fram ett case känns ganska tunt.

Debattförfattarna kommer slutgiltigen med en klassiker – Sd-antydningar:

Det stora problemet är dock perspektivet på människan – etnicitet och religion får definiera vem individen är och hur hon kommer att bete sig. Liberalismen har alltid erkänt människans rätt till en historia men lägger tonvikten på hennes framtid som vi gemensamt skapar varje dag. Liberaler har alltid kämpat för att individer ska bedömas utifrån sina handlingar och inte reduceras till endast bärare av ett arv.

Om vi inte tror på människans förmåga och föränderlighet, vad har vi då kvar av de grundläggande värden från den liberalism som skapade den fria och demokratiska delen av världen?

Vi vill uppmana borgerligheten att besinna vad ett sådant perspektiv kan leda till och vilka krafter som gynnas av det.

Denna artikel kommer gissningsvis inte leda särskilt mycket framåt, utan snarare leda till att folk står och kängar på varandra med rasistanklagelser.

Det finns gissningsvis anledning att återkomma i frågan.

 

Pausmusik: Solingpolska och Trion

Det var länge sedan jag skrev om folkmusik, så nu är det dags. En av mina låtar som jag är särskilt nöjd med har 100% dislikes – skulle ni kära bloggläsare kunna tänka er att titta och ge tummen upp?Vill också ge en puff för min fars utmärkta videor med hans grupp Trion. Det är jag som står bakom kameran!


När vi ändå är inne på folkmusik: Jag blev den sista gästrecensenten på dagensskiva.com när jag hyllade Jeanette Evanssons skiva Sikvik

Finland: Hetsdom för islamkränkning

Gatestone institute skriver: Finland’s war on free speech

Finland’s Supreme Court has found a prominent politician guilty of defaming Islam for “Islamophobic” comments he made on his personal blog. 

The ruling represents a major setback for free speech in a Europe that is becoming increasingly stifled by politically correct restrictions on free speech, particularly on issues related to Islam and Muslim immigration. 

The Helsinki-based Supreme Court ruled on June 8 that Finns Party MP Jussi Kristian Halla-aho was guilty of “inciting hatred against an ethnic group” for blog posts he made in 2008 which compared Islam to paedophilia, and for sarcastic comments which insinuated that immigrants from Somalia are predisposed to stealing and living off welfare.

Halla-Aho är medlem av Sannfinländarna. Domen omskrivs i Yle: Supreme Court orders Halla-aho to pay for hate speech.

Så här skriver Halla-Aho själv:

In a blog post in June 2008, Halla-aho wrote that the Islamic prophet Mohammed was a paedophile, and that Islam is a religion of paedophilia because Mohammed had sexual intercourse with his wife, Aisha, when she was only nine years old. 

According to Halla-aho: “This sentence is related to a discussion where I criticize the idea of the subjective offensiveness of some sentence as being sufficient criteria for its judicial offensiveness. In other words, if some group is offended by sentence X, sentence X is illegal irrespective of whether it is true or not. 

In my opinion, stating of facts cannot and must not be criminal, even if they offend someone. […]

He continued: “My sentences about Mohammed and Islam were not opinions, but inescapably logical conclusions based on known facts. I did not use the word ‘paedophile’ as psychopathological concept, but in its popular meaning of a person having sex with children. 

The traditional Muslim knowledge, the Hadith literature, tells us that Mohammed had sex with his wife Aisha when she was nine years old. A nine-year-old is seen as a child today, and physically she was a child in 7th century, no matter what her judicial status was. Therefore, if Mohammed had sex with Aisha and Aisha was a child, Mohammed had sex with a child. 

Så Halla-Aho har alltså dömts för att han sagt något som är odiskutabelt sant. Detta borde oroa alla vänner av ytttrandefrihet.

Biträdande riksåklagare Jorma Kalske kommenterade:

“Halla-aho had uploaded to the Internet and submitted writings to the general public, in which Islam and its sacred institutions were combined with paedophilia, and in which was also presented the robbery of pedestrians and the looting of tax revenue by a certain national group or with a specific genetic characteristic.”

Skulle något sådant kunna ske i Sverige? Hur kan lagen om hets mot folkgrupp tillämpas när det gäller islam?

Förslag till FP: Migrationsverket & Flyktingbarn

Idag på DN Debatt dammar Folkpartiet av integrationsämnet: Kunskaper i svenska krav för medborgarskap

Språket nyckelfråga. Integrationen är en av Sveriges viktigaste samhällsutmaningar. Samtidigt som 600.000 utrikes födda går till jobbet varje vecka är det alldeles för många som fastnat i ett utanförskap, skriver ledande folkpartister som presenterar ett nytt integrationspolitiskt program.

Folkpartiet föreslår tio punkter för att minska utanförskapet hos invandrare. Jag skulle vilja föreslå två ytterligare punkter:

  • Reformera migrationsverket
    Merit Wager har med sin bok Inte svart eller vitt utan svart och vitt gett röst till frustrerade tjänstemän på migrationsverket, “miggor”. De vittnar om hur asylprocessen mer eller mindre satts ur spel och att asylrätten inte längre efterlevs. Man släpper in människor på mycket lösa grunder och följer inte de svenska lagarna och reglerna. Detta måste uppmärksammas politiskt.
  • Se till att flyktingbarnen är barn
    Denna punkt går delvis in i punkten ovan. Åldersbestämningen av ensamkommande flyktingbarn är minst sagt bristfällig, och miggorna ovan vittnar hur mängder av vuxna slipper igenom som barn. Se Staffan Danielssons debattartikel: Unga män över 18 år ska inte behandlas som barn

Om FP fortsätter driva integrationsfrågan under den gamla devisen “att ställa krav är att bry sig” finns mängder med röster att hämta. Genomslaget har varit massivt i medierna och vänstern går bananas – perfekt!

Komplettera med mina punkter ovan och Leijonkungens toppsiffror bör vara inom räckhåll.

SvD Ledarsidan har blogat om  FPs utspel. Mer visionärt skriver Fredrik Segerfeldt: Varför en särskild politik för integration?

EU, FN och Rädda Barnen stöttar terrorfrämjande palestinska NGOer

Igår kom nyheten att en EU-stöttad palestinsk NGO gått ut och hyllat självmordsbombare. Från Palestinian Media Watch: PA youth taught that suicide terrorists are “greatest role models” on EU-funded NGO’s TV program

Last week, Israel transferred the bodies of 91 terrorists including
numerous suicide bombers to the Palestinian Authority. A PA TV program
for youth, Speak Up, glorified the 91 terrorists saying they were:

“More honored than all of us… They are the greatest role models for us.”

The TV program is co-produced by PA TV and PYALARA, an NGO for youth funded by the EU, Save the Children and other international donors.

Här är filmen.FN har också finansierat en organisation som gör palestinsk barn-tv där barnen uppmanas att byta ut cigaretter mot vapen:

PMW skriver om finansieringen:

According to the Burj Luq Luq Center’s website where the puppet show was held, they are funded and have ties to the French Consulate, the Swiss Development Agency, the Italian Institutions’ Union, the UNFPA, the [PA] Ministry of Youth and Sports, UNICEF and UNESCO.

Båda av dessa filmerna sändes alltså på palestinska myndighetens officiella TV-kanal, som regelbundet hyllar terrorister.